SERVAS ISRAEL

תקנון העמותה

בקרוב יפורסם כאן תקנון העמותה המעודכן ל 2014.
כרגע מצורף קובץ הכולל את התקנון המקורי + השינוים שאושרו באסיפה ב 8 למרץ ביובלים
בנוסף לקובץ התקנון המקורי

תקנון העמותה (עפ"י חוק העמותות תש"ם 1980) 2004
באותיות בלט - שינויים שאושרו על ידי האסיפה הכללית, 28 בפברואר 2004

1. שם העמותה: ידידי סרווס אינטרנאשיונאל בישראל.

2. מטרות העמותה:
א. לקדם את השלום, אחוות העמים והבנה הדדית בין תרבויות , השקפות ובעיות של אנשים בכל העולם,
    על ידי קיום עמותת ידידים ישראליים של סרווס אינטרנאשיונאל, הרשום בשוויץ, על בסיס התנדבותי.
ב. מתן אפשרויות והזדמנויות למטיילים מרחבי העולם להתארח בבתיהן של משפחות ישראליות,
    הקשורות בסרווס.
ג. מתן אפשרויות והזדמנויות למטיילים ישראליים להתארח ברחבי העולם בבתי משפחות הקשורות
   בסרווס.
ד. עידוד מטיילים להשתתף באורח החיים של משפחות וקהילות שאצלן הם מתארחים.
ה. עידוד לימוד מעמיק של תרבויות, השקפות ובעיות על ידי האורחים והמארחים.
ו. השתתפות בפעילויות סרווס אינטרנאשיונאל, קבוצות סרווס או חברי סרווס ברחבי העולם ובישראל.
ז. פיתוח, קידום והרחבת דרכה של סרווס אינטרנאשיונאל בארץ ובעולם.
ח. אספקת מידע לאנשי סרווס אינטרנאשיונאל באשר לארגוני שלום, אשר סרווס אינטרנאשיונאל קשור
    בהם.
ט. תמיכה בפעילות סרווס אינטרנאשיונאל ואגודות אחרות למען שלום והבנה בישראל ובעולם.
י. הצגת פניה היפות של ישראל והחיים בה תוך הסברת בעיותיה.
יא. עידוד התיירות לישראל.
יב. השתתפות באסיפות, כנסים וועידות של סרווס אינטרנאשיונאל, שיגור נציגים לכינוסים, אסיפות וועידות
    בינלאומיים כאלה בארץ ובעולם.

3. דין העמותה:
א. לעמותה דין אישיות משפטית והיא רשאית על ידי באי כוחה החוקיים - להתקשר כל מיני חוזים
    והתחייבויות, לקנות, למכור, לרכוש ולהעביר בכל אופן שהוא, כל רכוש, מיטלטלין או זכויות, להופיע
    בבתי משפט ובכל מוסד אחר, ולעשות בכלל כל פעולה אשר עשייתה מותרת עפ"י דין לאישיות
    משפטית.
ב. העמותה הינה נציגתו בישראל של סרווס אינטרנאשיונאל הרשום בשוויץ, מפעילה ופועלת בארץ על פי
    הכללים והתקנות של הארגון, בכפוף לחוקי מדינת ישראל.

4. חברות בעמותה:
מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

5. קבלת חברים:
א. כחברים בעמותה יתקבלו אנשים המזדהים עם מטרותיה של העמותה לאחר שיגישו בקשה עפ"י נוהל
    שיקבע על ידי הוועד ויביעו נכונותם לתרום לארגון ולהשתתף בפעילותיו.
ב. גילו של חבר בעמותה לא יפחת מ - 20 שנה.
ג. חבר יתקבל לעמותה רק לאחר אישור הוועד. לוועד שיקול דעת מוחלט באשר לקבלת חברים ואין הוא
   חייב לנמק את החלטתו.
ד. לוועד רשות לבחור בחבר כבוד מבין חברי העמותה או בכל אדם אחר, כהוקרה על פעולותיו לטובת
    העמותה וקידום מטרותיה.

6. פקיעת חברות:
החברות בעמותה תפקע:
א. במות החבר.
ב. בפרישתו מן העמותה מרצונו.
ג. על פי החלטת רב חברי הוועד, מבלי שהוועד יהיה חייב לנמק החלטתו לחבר.
ד. בכל דיון בוועד על הצעה להוציא חבר מן העמותה, תימסר לחבר הודעה על כך 14 יום מראש ותינתן
    לו ההזדמנות הנאותה להשמיע את טענותיו.
ה. נדחו טענותיו של החבר, תינתן לו הזכות לערער על החלטת הוועד, בפני האסיפה הכללית. החלטת
    האסיפה הכללית תהייה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

7. זכויות החברים:
א. לכל חבר בעמותה תהייה הזכות להשתתף באסיפות הכלליות של העמותה, לבחור ולהיבחר
    למוסדותיה ופעילותה.
ב. לכל חבר יהיה קול אחד בהצבעה באסיפה הכללית של העמותה.

8. הכנסות והוצאות העמותה
א. העמותה מתנהלת ללא כוונת ריווח.
ב. הכנסות העמותה תהיינה מורכבות כדלהלן:
   1) תשלום תרומות ודמי רישום בישראל על ידי המטיילים לארצות בהם קיימים מארחי סרווס
       אינטרנאשיונאל וזאת על פי כללי והוראות סרווס אינטרנאשיונאל. 
   2) תרומות של חברי העמותה, אוהדים ומארחים.
ג. הוצאות העמותה תהינה מורכבות כדלהלן:
   1) כל הוצאות התפעול בישראל.
   2) תשלום דמי רישום והשתתפות בתקציב סרווס אינטרנאשיונאל על פי החוקים, הכללים והתקנות
       של הארגון.
   3) כל תשלום והוצאות שהוועד יראה לנכון לבצע בקשר לפעולות העמותה, כולל מימון שיגור נציגים
       לכנסים בינלאומיים ופעולות אחרות של סרווס אינטרנאשיונאל.

9. האסיפה הכללית:
א. הוועד יקרא לאסיפה כללית רגילה של העמותה, פעם אחת בשנה. ההזמנה לאסיפה הכללית
    תתפרסם מטעם הוועד בכל דרך שהוועד יחליט, כולל הזמנות אישיות לחברים. ההזמנות לאסיפה
    הכללית תופצנה לא פחות משבוע ימים לפני מועד האסיפה והן תכלולנה את סדר היום, מקום וזמן
    האסיפה.
ב. כל אסיפה כללית תחשב לחוקית, אם משתתפים בה לפחות 15% חברים בעלי זכות הצבעה.
    במקרה של העדר מניין חוקי כזה, תיערך אסיפה שנייה, כעבור חצי שעה מהזמן הקבוע לאסיפה
    הראשונה, ואסיפה שנייה כזו תחשב לחוקית בכל מספר שלא יפחת משלושה. לא יהיה צורך בהסכמה
    מיוחדת לאסיפה נדחית כזו.
ג. אסיפה שנתית רגילה תדון, בדין וחשבון של הוועד, תאשר או תדחה אותו, תבחר בוועד חדש תקבע
   את התקציב המשוער של האגודה ושל מוסדותיה לשנה הבאה ותדון ותחליט ביתר הדברים שיעמדו
   על סדר היום. סדר היום של כל אסיפה כללית יקבע על ידי הוועד, אולם הוועד יהיה חייב להכניס לתוכו
   כל עניין, שאת הכנסתו ידרשו לפחות 3 חברים בעלי זכות הצבעה, בתנאי שהודעה בכתב על כך תגיע
   לוועד העמותה 7 ימים לפני מועד האסיפה.
ד. הוועד רשאי לכנס בכל עת, אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת
    הביקורת או של 10% מכלל חברי העמותה.
ה. כל אסיפה כללית תפתח על ידי יו"ר ההנהלה או חבר אחר בה, ותתנהל על ידי יו"ר שיבחר על ידי
    האסיפה.
    ההחלטות שתתקבלנה תחשבנה לחוקיות, אם תתקבלנה ברוב דעות רגיל, פרט לאמור בסעיף 16
    להלן.
ו. הפרוטוקול והחלטות האסיפה, ירשמו בספר הפרוטוקולים של העמותה ויחתמו על ידי יו"ר
   האסיפה. הרישום בספר הפרוטוקולים יחשב להוכחה בנוגע לכתוב בו.
ז. כל הצבעה תהייה בהרמת ידיים, אלא אם משהו מהנוכחים ידרוש הצבעה חשאית; ובמקרה כזה
   תיערך הצבעה חשאית.

10. הנהלת העמותה:
א. הגוף המנהל של העמותה הוא - הוועד.
ב. כל עוד לא תחליט האסיפה אחרת, יהיה מספר חברי הוועד לפחות חמישה חברים, אשר יבחרו
    מתוכם – יו"ר, מזכיר, גזבר.
ג. הוועד יבחר על ידי האסיפה הכללית הרגילה למשך תקופה אשר תקבע על ידי האסיפה הכללית וינהל
   את כל העניינים השוטפים של העמותה. אם האסיפה הכללית תחליט להחליף חברי ועד, הרי לא
   יוחלפו בשנה אחת יותר משני חברים.
ד. הוועד יהיה רשאי לצרף להנהלה חבר או חברים אחרים מבין חברי העמותה במקום אלה שחדלו
    לפעול מכל סיבה שהיא.
ה. הוועד ידון ויחליט בכל ענייני העמותה בלי יוצא מן הכלל והוא יהיה אחראי בפני האסיפה הכללית.

11. חתימות וחיובים בשם העמותה:
א. חתימות של שניים מחברי הוועד שהוסמכו לכך על-ידי הוועד בצרוף חותמת העמותה תחייב את
    העמותה לכל דבר.
ב. העמותה, על ידי נציגיה הנ"ל, תהיה רשאית למנות בא-כוח כחוק באופן כללי או לאיזה עניין מסוים.

12. כספים וחשבונות:
א. ניהול כל ענייניה הכספיים של העמותה ייעשה על ידי הוועד, ובאחריות הגזבר ינוהלו ספרי
    חשבונות כחוק.
ב. דו"ח כספי שנתי יוגש לאסיפה הכללית הרגילה לאישור.
ג. לקראת האסיפה הכללית הגזבר יכין דין וחשבון כספי שנתי שיבוקר על ידי ועדת הביקורת –
    בהתאם לחוק העמותות.

13. ועדת ביקורת וועדות אחרות:
א. האסיפה הכללית תבחר בוועדת ביקורת בת 2 חברים, אשר אחד מהם לפחות חייב להיות חבר
    בעמותה.
ב. לוועדת הביקורת יהיו התפקידים והסמכויות הקבועים בחוק.
ג. הוועד יהיה רשאי לבחור בוועדות שונות, להנהלת עניינים מיוחדים של העמותה.
   פעולתה של כל ועדה כזו, תהיה בהתאם להוראות הוועד וכל החלטה תהיה תקפה רק אם אושרה
   על ידי הוועד.
   יו"ר שלכל ועדה כזו, חייב להיות חבר ועד.

14. פירוק:
א. העמותה רשאית באסיפה הכללית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. החלטה כזו
    טעונה רוב של 2/3 מן המצביעים באסיפה שעליה נמסרה לכל חברי העמותה הודעה 21 יום מראש,
    תוך ציון, שמטרת האסיפה לדון על פירוק העמותה.
ב. אם האסיפה הכללית תחליט על פירוק, יעברו כל כספיה, נכסיה ורכושה של העמותה לסרווס
    אינטרנשיונאל בשוויץ.

15. שונות:
א. העמותה היא תאגיד ציבורי במובן כל חוקי המס של מדינת ישראל.
ב. העמותה לא תחלק רווחים או טובות הנאה ולחבריה לא יהיה כל חלק או עניין אישי ברכושה.

16. שינוי תקנון:
האסיפה הכללית תהייה רשאית ברוב של שני שליש של הזכאים להצביע בה, לשנות תקנון זה.

שמות המייסדים:
בנימין ירמיאס, רחל תדמור, דני בר, גבי ברשי, מלכה פינסלי, רוזלין דנקנר, יהודית שוטן, רות בר, אורן אביב, שמואל בר, כרם סקס, דואק עמי.

תקנון העמותה + שינוים שאושרו באסיפה מרץ 2014  תקנון העמותה + שינוים שאושרו באסיפה מרץ 2014
תקנון העמותה - לרשם בקובץ וורד   תקנון העמותה - לרשם בקובץ וורד
הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים