SERVAS ISRAEL

רשמים מאסיפת עמותת סרווס ישראל ביובלים - שבת 8 למרץ 2014

רשמים מהאסיפה שנערכה ביום שבת 8 למרץ 2014 ביובלים
  8/03/2014

 התכנסנו לערוך את אסיפת עמותת סרווס ישראל בשבת.

בבוקר התחלקנו לשלוש קבוצות עבודה , כדי לדון בנושאים שמעסיקים את סרווס בכלל:

קבוצה א' דנה בתפקידו של מזכיר השלום בסרווס ישראל – הועלו הצעות לפעילויות הבאות :

ציון יום השלום הבינלאומי בספטמבר, מפגשים יזומים עם נציגי המעוטים, ביקורים בכפרים ערביים ודרוזיים, התכתבות עם חברי סרווס בעולם בנושאים הקשורים לשלום ודו-קיום, שליחת מכתבי שרשרת, מצגות בנושא השלום, הפצת שירים וטקסטים ספרותיים בנושא השלום.

קבוצה ב' דנה בפרסום סרווס ישראל במטרה לצרף חברים חדשים – הועלו הצעות:

הוספת  מתנדבים שיענו על פניות באתר, עידוד החברים להפיץ את המידע שמתפרסם באתר וב FB של סרווס ישראל, שיפור טופס בקשת ההצטרפות, פרסום מחודש באתרים ובחנויות של למטייל וריקושט, פנייה לעיתונאים / מכרים של חברים לצורך פרסום ברדיו / טלויזיה, פנייה לאגודות סטודנטים....

קבוצה ג' דנה בפרויקט לימוד שפה ועבודות התנדבות בישראל – הועלו הצעות :

לימוד השפה העברית, כולל תרבות וידיעת הארץ לאורחי סרווס שיתארחו לתקופות ארוכות יותר מיומיים, לימוד הדדי של השפה והתרבות של האורח והמארח, לימוד השפה הערבית לחברי סרווס ישראל, שילוב פעולות פנאי והתנדבות בקהילה במקום המגורים של המארח, לימוד עברית בקהילות בחו"ל, ....

בתום הדיונים קבעו תכנית המשך וצוותי עבודה להשלמת התכניות, ויישומן – כולל דיווח תקופתי למזכירת.

 

אחרי ארוחת הצהרים המשותפת, נערכה האסיפה השנתית של העמותה, כולל הצגת הפעילויות ב 2013, תכנית העבודה ל 2014, הצגת דוחות כספיים ודוח ועדת בקורת, הצגת המועמדים למזכירות וועדת בקורת ל 2014, הצבעה על אישור הדוחות והמועמדים.

נערך דיון על שני נושאים מיוחדים – שנוי שם העמותה ל"סרווס ישראל (ע.ר)", שינוים בתקנון העמותה – כולם יעברו לאישור רשם העמותות לפני שיכנסו לתוקף.

תודה לכל המשתתפים בסיורים, בדיונים ובאסיפה.

PrintTell a friendSubmit response