SERVAS ISRAEL

כנס ארצי - האסיפה השנתית של העמותה- 9 למרץ 2013 בכפר סילבר

 הינך מוזמן/ת לאסיפה הכללית השנתית של עמותת ידידי סרווס אינטרנשיונל בישראל,  אשר תתקיים ביום שבת 9 למרץ 2013, מועדון המרכזי של כפר הנוער "כפר סילבר".                                                                      

תכנית ושעות הפעילות

10:00 – 10:30  התכנסות , רישום ומפגש חברים.

10:30 – 13:00  פעילויות לפי המפורט בהמשך.

13:00 – 14:00  ארוחת צהריים משותפת (כל אחד מביא לעצמו וקצת לשולחן המשותף).

14:00 – 16:00  אסיפת כללית של העמותה. (פירוט נושאים בהמשך).

16:00 – פיזור.

 פעילויות חברתיות – 10:30 – 13:00

1.   סיור מודרך בניצנים הישנה

2.    סיור מודרך במושב נתיב העשרה

3.    פעילות באולם ההתכנסות – סרווס ישראל והתרומה לשלום – בהנחחית צוות חשיבה 

יש לאשר השתתפות באסיפה ולהודיע על הפעילות החברתית הרצויה  עד 20 לפברואר 2013 במייל ל המ Israel@servas.org 

על סדר יום האסיפה הכללית – 14:00 – 16:00

סקירה ודיווח פעילות הארגון, סקירת הדוחות הכספיים, דוח והמלצות ועדת ביקורת, אישור הדוחות הכספיים, אישור הדוח המילולי, בחירת בעלי תפקידי העמותה. 

1)    דוח מזכירות העמותה על פעולות הארגון בשנה שעברה ותכנית פעולה לשנה הקרובה

2)    סקירת הדוחות הכספיים של העמותה ליום 31.12.2012

3)    סקירת הדוח המילולי של העמותה לשנת 2012

4)    סקירת דוח ועדת ביקורת והמלצותיה

5)    בחירות ומינוים:

א)  בחירת מזכירות העמותה לשנת 2013

ב)   בחירת וועדת ביקורת לשנת 2013

ג)    מינוי גזבר/רואה חשבון לעמותה לשנת 2013

 הצגת מועמדות לתפקידים

חברי עמותה המעוניינים להיבחר לתפקיד פעיל בארגון יכתבו על עצמם ועל התפקיד שהם מעוניינים לאייש, ובמה הם יכולים לקדם את מטרות הארגון  

ויודיעו על כך בכתב או במייל  עד ל-1 למרץ 2013 ל:  Israel@servas.org

נושאים נוספים לדיון באסיפה

כל נושא שיוצע לדיון והחלטה באסיפה ע"י לפחות 3 חברי עמותה רשומים, בתנאי שההודעה הגיעה למזכירות לא יאוחר מ 7 ימים לפני האסיפה, בכתב.

נושאים ישלחו ל: Israel@servas.org

 בברכה , המזכירות


Date 9/03/2013 10:00 16:00
Location כפר סילבר
Organizer המזכירות
PrintTell a friend