SERVAS ISRAEL

הכנס השנתי של סרווס ישראל והאספה השנתית של העמותה לשנת 2008

הכנס השנתי של סרווס ישראל יתקיים השנה ביום שבת, 08.03.08 (תאריך סימטרי...), בירושלים.
על פי התוכנית נפגש בשעה 10:00 בבוקר בנקודת הכינוס בירושלים, ונתפזר לקראת השעה 16:30.

הכנס השנתי יכלול יום בילוי משותף של כולנו באתרי ירושלים. במסגרת זו נקיים גם את האספה השנתית של העמותה, כמתחייב על פי חוק העמותות.
למי שיגיע כבר ביום שישי לירושלים, נערוך מפגש חברתי בערב, יחד עם מארחינו מירושלים.

במסגרת האספה השנתית של העמותה יתקיימו דיווחים קצרים על הפעילות בשנת 2007 ע"י המזכירות, ועדת הביקורת והגזבר, אישור האספה על דוחות ל- 2007 ועל תוכנית 2008 ובחירת חברי מזכירות.


Date 8/03/2008 10:00 16:30
Location ירושלים
Organizer קלאודיה שגיא
PrintTell a friend